Organisateurs

D’a.s.b.l. Olympiades luxembourgeoises des sciences naturelles (OLSN) ass am Juli 2013 gegrënnt ginn. Ziel vun dëser Associatioun ass et wëssenschaftlech Concoursen zu Lëtzebuerg ze organiséieren an ze finanzéieren an iwwert dëse Wee d’Schülerinnen an d’Schüler fir d’Naturwëssenschaften ze begeeschteren.

Wann dir eis Associatioun ënnerstëtze wëllt kennt dir entweder Member ginn andeems dir d’Cotisatioun vun 10€ op eise Konto iwwerweist oder eis en Don zoukomme loosst.

D’Bankverbindung vun der Olympiades lux. des sciences nat. asbl :

CCP LU20 1111 77023 0727 0000
BIC : CCPLLULL

Fir all Froen, kënnt dir iech un [email protected] wenden.

Zesummesetzung vum aktuelle Comité :
Président et trésorier
Kohnen Jeff,
- Directeur adjoint au Atert-Lycée Redange

Secrétaire
Pir Jacques,
- Professeur de biologie au Lycée Josy Barthel Mamer

Membres
Heuschling Paul,
- Doyen de la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication de l’Université de Luxembourg

Mousset André
- Professeur de physique retraité

Kuffer Pierre
- Professeur de chimie au Lycée de Garçons de Luxembourg